توضیحات دسته بندی

انتقال توضیحات دسته بندی محصولات به پایین صفحه در وردپرس?

انتقال توضیحات دسته بندی باعث ایجاد رابطه کاربری حرفه ای بهتر میشود و بهتر است زمانی که برای دسته بندی محصولات خود توضیحاتی قرار میدهیم آن را پایین تر از لیست محصولات قرار دهیم.

ادامه مطالعه