لینک سازی خارجی

لینک سازی خارجی چیست؟ 😍 از 0 تا 90

لینک سازی خارجی وقتی معنی پیدا می‌کند که از وبسایت خود به یک سایت دیگری لینک می‌دهید و به آن اشاره می‌کنید. به این نوع لینک، لینک سازی خارجی می‌گویند.